V? TRÍ D? ÁN SUNNEVA ISLAND Đ?NG NÒD? án bi?t th? do ch? đ?u t? Sun Group tăng tr??ng có v? trí t?i đ?o Đ?ng Nò, khu Nam Hòa Xuân thu?c Qu?n Ngũ Hành S?n thành ph? Đà N?ng. V?i t?a l?c đ??c nh?n đ?nh là đ?c tôn hi?m có, nét đ?c đáo c?a d? án này nh? sau:K?t n?i thu?n ti?n đ?n moi đ?a đi?m trong thành ph? Đà N?ng.Phong th?y tài l?c th?nh v??ng nh? 4 m?t giáp sông.C?nh quan thiên nhiên nên th? tr? tình, môi tr??ng s?ng xanh thoáng đãng hoàn h?o cho m?i gia đình an c? l?p nghi?p l?n an h??ng tu?i già.vi-tri-Sunneva-IslandV? trí d? án bi?t th? Sunneva Island trên b?n đ? khu v?cTHI?T K? BI?T TH? SUNNEVA ISLAND ĐÀ N?NG D? án Sunneva Island đ??c chia làm 3 phân khu, m?i phân khu là m?t tông màu ch? đ?o. ngay sau đây là thi?t k? bi?t th?:TI?N ÍCH N?I ? NGO?I KHU D? ÁN SUNNEVA ISLAND ĐÀ N?NG Ti?n ích n?i khuV?i đ?nh h??ng m? r?ng thành m?t khu dân c? sinh thái cao c?p đ?ng đ?u khu v?c, ch? đ?u t? Sun Group trang b? h? th?ng ti?n ích h?p d?n ph?c v? nh?ng ng??i mua t??ng lai danh giá c?a th?i gian t?i nh?:B?n du thuy?n 5 saoKhu b? b?iKhu gi?i trí cho tr? nh?, công viên d?o b?.Khu mua s?m th?i trang và ?m th?c,… https://sungroupvn.com.vn/sunneva-island/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-30 (月) 13:35:19 (69d)